etiska resonemang och faktiska handlande när det kommer till yngre elever. Centrala begrepp -Läraretik i teori Läraretik i teori skulle kunna innebära vad lärarna själva tänker om etik och etiska problem, det vill säga deras individuella teorier. Detta är dock inte hur denna uppsats behandlar läraretik i teorin.

3860

Se hela listan på vardforbundet.se

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och etiska resonemang och göra välgrundade bedömningar. En etisk kod är vägledande för sådana ställningstaganden. En etisk kod bidrar även till att stärka yrkesidentiteten. Koden har en både sym-bolisk och vägledande roll och påminner om att en yrkesutövare företräder en pro-fession. Etiska koder för olika professioner Begreppen etik (fr. grekiskans ethos = sed) och moral (av latinets moralis = det som rör seder) betyder så gott som samma sak: sed eller vana.

Etiska resonemang

  1. Vid vilken lon blir skatten hogre
  2. Carlshamn bordsmargarin
  3. Investera 700 000
  4. Forbundet kysten
  5. Tander ett ljus for dom som har lamnat
  6. Linghems vardcentral
  7. Övningsköra med be
  8. Umu obiligbo culture

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är följaktligen att studera plikt-, konsekvens- och rättighetsetiska argument kring dödande för att se hur väl teorierna stämmer överens med svensk gällande rätt samt praxis. FHM, däremot, har sällan redovisat etiska resonemang som etiska i sitt arbete. Inte minst under pandemin. Det är bekvämare att låtsas att det hela bara handlar om naturvetenskap, som man sedan målar upp som opartisk och värdeneutral.

samt respekt för naturen, för jag i diskussionen olika etiska resonemang där jag jämför dressyrhästaveln och schäferaveln. Man kan tydligt se sambandet mellan  

Etiska resonemang kan även föras utifrån olika etiska synsätt som till ex-empel dygdetik och religiösa föreställningar. I den här uppgiften om vad en god människa är skulle det utifrån kursplanens skrivningar snarare vara mer relevant att i sitt resonemang utgå från dygdetik än från etiska modeller.1 Läroböcker Vårdarnas etiska resonemang vid använda av ett personalgemensamt förhållningssätt visar att vårdarnas argumentation för ett visst förhållningssätt är individuellt baserat och förändras beroende på hur och vem som argumentationen riktas mot, samt att vårdarna grundar sina etiska finns det minst tre åsikter. Samtidigt finns det grundläggande, etiska principer, som allt resonemang måste bygga på och föras tillbaka till.

Etiska resonemang

och etisk oenighet. Denna bilaga ger argument för att etiska resonemang för politik bör föras utifrån ståndpunkter som kan summeras i formuleringen människans värde och väl. En sådan position tycks motsvara en bred politisk och samhällelig praxis. Det handlar om vad det

Etiska resonemang

Den data som använts är primärdata i form av en enkätundersökning. Enkäten består av tre etiska dilemman för efterföljande etiska resonemang ˜ Fråga : ffekt på hälsa ur ett patientperspektiv Frågan har koppling till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen samt behovs- och solidaritetsprincipen i den etiska plattformen Fråga : unskapsluckor Frågan har koppling till HSL:s krav på att åtgärder resonemang, dvs.

Hur har du gjort för att skydda deltagarnas integritet? Vad kan det innebära för informanterna i din studie att delta? Hur påverkar studien informanterna under och efter arbetet? Etiska principer.
Satta in mynt pa konto

Jag inleder med vår idag mest använda etiska teori, den så kallade utilitaristiska etiska teorin. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Servicekostnad bmw

jobb gotene
vinstskatt bostadsförsäljning skatteverket
digital producent utbildning
mjukt material fle
student portal gu se

Utvecklade resonemang innebär att argumentet innehåller ett resonemang som visar på en vidare etisk förståelse för konsekvenserna av den valda ståndpunkten som går utanför den egna personen. Icke-utvecklade resonemang saknar motivering eller utgår enbart från individens egna preferenser utan att ta hänsyn till en vidare kontext.

61. 42. Share. Save. 61 / 42  I denna publikation eftersträvas ett utvidgat etisk resonemang, som inte bara gäller hälsovården utan även socialvården: vad är rätt och vad är bra då man  Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra Det står även att eleverna ska kunna koppla etiska resonemang utifrån de etiska modellerna.