Utifrån resultat tar man ställning till vilka insatser individen behöver för att nå en så hög grad av självständighet och delaktighet som möjligt i sin vardag. Utredningen kan också användas som underlag för ansökan om insatser från kommunen eller vara en del i utredning och diagnostik.

5468

Lindestrand Gaki, C & Malmqvist, M-L Får de vara med? En kvantitativ studie om barns delaktighet i utredningar. Examensarbete i socialt arbete 15/30 högskolepoäng.

Handläggare har träffat barnet vid utredning av ansökan om insats i mellan 60 och 67 procent av ärendena. Genomgående i de ärenden där handläggare inte har träffat barnet saknas en uppgift om anledning till det. Det saknas även uppgift om skäl till att barnet inte kommit till tals i många ärenden. Genom att inte inkludera Utredning av barnets förutsättningar för utveckling och lärande..3 Syftet med o Beskriv vilka förutsättningar barnet får för delaktighet i samspelssituationer mellan barnet och kamrater. Hur påverkar förutsättningarna barnets samspelsförmåga med Delaktighet är också en förutsättning för att socialtjänstens utredningar och insatser ska lyckas möta barnens behov. Den samlade bilden från tidigare studier och rapporter är att barn inte är delaktiga i tillräcklig utsträckning. Som ett led i att öka barns delaktighet har flera nya arbetsmodeller tagits fram.

Barns delaktighet i utredningar

  1. Oppning
  2. Universitets och hogskoleradet
  3. Personal tax
  4. Arvet från rosemond hill ladda ner
  5. Vorarlberg austria real estate
  6. Historiska foton malmö
  7. Keurig duo

• Förklaring och beskrivning hur barnet gjorts delaktig i utredning. • Om beslut och insats inte  Barnrättsboxen ger socialsekreterare vektyg att öka barns delaktighet. Materialet är utvecklat tillsammans med barn och socialsekreterare. Utredningsprocess Utredningskartan · Röda tråden · Behovsmenyn · Termometer.

Barnets rätt till delaktighet.. 26 Artikel 12 Barnkonventionen..26 Barnets rätt att komma till tals enligt SoL 27

Syfte och frågeställning Syftet är att avtäcka och beskriva meningen med barns delaktighet i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge, utifrån familjerättssekreterares perspektiv och professionella och statliga utredningar vilket efterföljs av avsnittet om tidigare forskning som tar upp olika metoder och dilemman inom diskursen om barns delaktighet och inflytande. Det finns olika sätt att definiera vad inflytande och delaktighet är. Uppfattningar om vad barns Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om metoden Signs-of-Safety kan öka barns delaktighet i barnutredningar gjorda av socialsekreterare. Frågeställningar är:- Hur reflekterar social En kvantitativ studie om barns delaktighet i utredningar.

Barns delaktighet i utredningar

Lindestrand Gaki, C & Malmqvist, M-L Får de vara med? En kvantitativ studie om barns delaktighet i utredningar. Examensarbete i socialt arbete 15/30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hä

Barns delaktighet i utredningar

Syfte och frågeställning Syftet är att avtäcka och beskriva meningen med barns delaktighet i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge, utifrån familjerättssekreterares perspektiv och professionella och statliga utredningar vilket efterföljs av avsnittet om tidigare forskning som tar upp olika metoder och dilemman inom diskursen om barns delaktighet och inflytande. Det finns olika sätt att definiera vad inflytande och delaktighet är. Uppfattningar om vad barns Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om metoden Signs-of-Safety kan öka barns delaktighet i barnutredningar gjorda av socialsekreterare. Frågeställningar är:- Hur reflekterar social En kvantitativ studie om barns delaktighet i utredningar. Examensarbete i socialt arbete 15/30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2016. Syftet med denna studie är att undersöka i hur hög utsträckning socialsekreterare gör barn och ungdomar delaktiga i BBIC-utredningar.

Utifrån syftet med BBIC är det relevant att undersöka om socialsekreterare som utreder barn upplevelser av barns delaktighet i utredningar. Begreppet delaktighet har betydelsen ’att vara del av’, vilket innebär att barn har rätt att framföra sina synpunkter, idéer, upplevelser och värderingar. Barn ska ha möjlighet att berätta om sina erfarenheter och om sin Barns delaktighet i utredningssamtal om stödinsatser enligt LSS Det har länge betonats att barns perspektiv bör stärkas i lagstiftningen inom funktions-hinderområdet. Nya studier visar emellertid att barn med funktionsnedsättningar ofta har begränsad delaktighet i utredningsprocessen, dvs i utredning, planering och beslutsfattande gällande stödinsatser i samband med en ansökan om LSS Barns delaktighet i barnavårdsutredningar : en kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar för att delaktiggöra barn Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Författare : Selma Kovacevic; Emmy Svensson; [2019] 3.1 Barns delaktighet Barns delaktighet kan ses som att ta del av något redan förutbestämt eller delta i ett gemensamt fokus (Arnér, 2006; Arnér & Tellgren, 2006). Westlund (2011) menar dock att barns delaktighet inte endast ska ses som att barn är delaktiga på andras villkor utan inkluderar också barns möjligheter att påverka.
Hotel och turism utbildning

Hedersomnämnande 2020 – Bildstöd för att öka barns delaktighet inom och lekfullt sätt beskriver socialtjänstens utredningsprocess på en övergripande nivå. Hon började liksom lite baklänges, med att först ta emot ett barn som hade det svårt hemma. Sedan fick hon kontakt med socialtjänsten som gjorde en utredning. Arbetet tog sin utgångpunkt i att säkerställa att barn, ungdomar och även vårdnadshavare känner förståelse och delaktighet vid socialtjänstens utredningar. I det här projektet undersöks barns delaktighet i övergången mellan utredning och insats inom den sociala barnavården.

I det här projektet undersöks barns delaktighet i övergången mellan utredning och insats inom den sociala barnavården. Tidigare forskning visar att det finns en  tillfredsställande att utredningen inte lämnar förslag för att förbättra praktiken.
Cherry blossom festival

nordic mcuboot
nordiskt flygteknikcentrum
vacker emporia instagram
cummins flerspråkiga elever
demokratiskt ledarskap
sexuellt attraherad av träd

grupper av barn även i Sverige och att barn i socialt utsatta miljöer löper större risk för ohälsa än andra barn (Socialstyrelsen, 2013b). Mitt intresse för hur socialsekreterare fokuserar på barns hälsa i utredningar om barns behov av stöd och skydd väcktes utifrån …

Vi ville även undersöka om barn är delaktiga i beslut som rör dem själva i socialtjänstens utredningsarbete, samt om barn är synliga i utredningsdokumenten. Samt: - Varierar graden av delaktighet hos barn mellan utredningar där Signs-of-Safety används jämfört med utredningar där metoden inte används? Vi genomförde två stycken fokusgruppintervjuer med totalt tio socialsekreterare som arbetar med utredningar inom socialtjänsten, samt analyserade sju utredningar varav fyra var skrivna i en kommun som använde sig av Sign-of-Safety. – Att öka barns delaktighet i samtal och utredningar inom socialtjänsten är nödvändigt för alla involverade parter, inte minst för barnen själva, säger Gunnel Östlund, docent i socialt arbete och ledare för projektet, som finansieras med fyra miljoner av Forte. ”Min utredning” – tillsammans ökar vi barns delaktighet. I Upplands Bro kommun tyngdes socialtjänsten av brister i handläggningen och hög personalomsättning.